Abstract Submission

СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЛИЙН ХУРААНГУЙ  ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Судалгааны өгүүллийн хураангуйг монгол болон англи хэл дээр тус бүр бичиж ирүүлнэ.

Монгол хэл дээр хураангуй нь дараах загвартай байна. Үүнд:

 • Хураангуй нь монгол болон англи хэлээр бичигдсэн байх.
 • Бүтээл А4 цаасан дээр(Microsoft Word програм дээр цаасны хэмжээг А4 байхаар тохируулсан байх) үсгийн фонт Arial, үсгийн хэмжээ 10, мөр хоорондын зай single байхаар бичсэн байна.
 • Бүтээлийг зөвхөн Microsoft Word(.doc, .docx) форматтай авна.
 • Хураангуйд хүснэгт, зураг, ном зүйг оролцуулахгүй ба 1 нүүрэнд багтаасан байна.
 • Бүтээлийн эхэнд гарчиг (үсгийн хэмжээ 12, ТОМ ҮСГЭЭР, Bold хэлбэртэй)
 • Зохиогчийн нэрийг Italic хэлбэрээр, үсгийн хэмжээ 10, regular горимд бичнэ. 1-р зохиогч уг судалгааны ажлын үндсэн хэсгийг хийсэн байх, сүүлийн зохиогч судалгааны ажлыг удирдсан байхаар дарааллуулан дугаарласан байна.
 • Зохиогчийн нэрийн баруун дээд өнцөгт 1, 2 гэх мэтээр тэмдэглэж, нэрсийн доор зохиогчдын ажиллах албан газар ба 1-р зохиогчийн и-мэйл хаягийг бичсэн байна.

Бүтээл дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

 • Бүтээлийн гарчиг
 • Зохиогч, албан газар, и-мэйл хаяг(1-р зохиогч)
 • Үндэслэл
 • Зорилго
 • Материал, арга зүй
 • Үр дүн
 • Дүгнэлт
 • Түлхүүр үг (3-5 үг)
 • Англи хураангуй

Англи хэл дээрх хураангүй: Бүтээлийн англи хэл дээрх хураангуйг 250-350 үгэнд багтаан бичсэн байх ба Background, Methods, Results, Conclusion, Discussion хэсгүүдийг багтаасан байна.

Шилдэг судлаачийг шалгаруулан грант олгоно.

Бүтээлийг 2022 оны 8  сарын 20-ны өдрийг дуустал conference@telemedicine.mn хаягаар ирүүлнэ.

Лавлах утас: Г.Мижидсүрэн 99040546, Г.Мөнхтулга

 

ЭМНЭЛЗҮЙН ХОВОР ТОХИОЛДОЛ  ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Эмнэлзүйн ховор тохиолдол дараах загвартай байна. Үүнд:

 • Бүтээл монгол хэлээр бичигдсэн байх ба гарчгийн англи болон монгол хэлээр тус тус бичсэн байна.
 • Бүтээл А4 цаасан дээр(Microsoft Word програм дээр цаасны хэмжээг А4 байхаар тохируулсан байх) үсгийн фонт Arial, үсгийн хэмжээ 10, мөр хоорондын зай single байхаар бичсэн байна.
 • Бүтээлийг зөвхөн Microsoft Word(.doc, .docx) форматтай авна.
 • Бүтээл хүснэгт, зураг, ном зүйг оролцуулан 2-3 нүүрэнд багтаасан (Цаасны хэмжээ А4) байна.
 • Бүтээлийн эхэнд гарчиг (үсгийн хэмжээ 12, ТОМ ҮСГЭЭР, Bold хэлбэртэй)
 • Зохиогчийн нэрийг Italic хэлбэрээр, үсгийн хэмжээ 10, regular горимд бичнэ. 1-р зохиогч уг судалгааны ажлын үндсэн хэсгийг хийсэн байх, сүүлийн зохиогч судалгааны ажлыг удирдсан байхаар дарааллуулан дугаарласан байна.
 • Зохиогчийн нэрийн баруун дээд өнцөгт 1, 2 гэх мэтээр тэмдэглэж, нэрсийн доор зохиогчдын ажиллах албан газар ба 1-р зохиогчийн и-мэйл хаягийг бичсэн байна.

Эмнэлзүйн ховор тохиолдол дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

 • Өвчтөний товч мэдээлэл (Өвчтөний иргэний бүртгэлтэй холбоотой хувийн мэдээллийг нууцалсан байх, үүнд: овог нэр г.м)
 • Зовуурь болон эмнэлзүйн шинж, өвчний явц
 • Оношилгоо /лабораторийн болон багажийн шинжилгээ/
 • Эцсийн онош, эмчилгээ, үр дүн
 • Дүгнэлт
 • Онолын товч мэдээлэл, хэлцэмж (Бүтээлийн нийт агуулгын 30%-иас илүүгүй хэсэгт багтаана.)
 • Түлхүүр үг: Эмнэлзүйн ховор тохиолдолын гарчигт ороогүй 3-5 үг байна.

Бүтээлийг 2022 оны 8  сарын 20-ны өдрийг дуустал conference@telemedicine.mn хаягаар ирүүлнэ.

Лавлах утас: Г.Мижидсүрэн 99040546, Г.Мөнхтулга